آدرس اولین جلسه لاگ هرمزگان که در چهارشنبه ۵ خرداد،ساعت ۱۹ برگزار میشه:

https://bbb.wsweet.cloud/b/far-v4r-eut-az2