int در زبان پایتون نام یک کلاس است که کاربرد های مختلفی دارد.int مخفف integer به معنی عدد صحیح است.

کلاس int اگر به صورت زیر استفاده شود، value را تبدیل به یک عدد صحیح میکند که value میتواند یک رشته یا یک عدد اعشاری باشد:

int(value)

چند مثال که در مفسر پایتون 3 اجرا شده است:

>>> s = '56'  
>>> i = int(s)
>>> i
56
>>> int(1.999999)
1

میتوانید به آن مبنا نیز بدهید:

int(x, base=10)

مثلا:

>>> int("10", 2)
2
>>> int("FF", base=16)
255