در زبان پایتون جدا از توابع آماده‌ای که برای این کار وجود دارد این روش نیز روش جالبیست.

def FileExist(path):
    try:
        open(path)
    except:
        return False
    else:
        return True

این تابع به این صورت کار میکند که اول تلاش میکند فایل مورد نظر را تنها برای خواندن بازکند.اگر فایل وجود داشته باشد و استثناء رخ ندهد بلاک else رخ میدهد که اینجا مقدار True را برمیگرداند یعنی فایل وجود دارد.

اما اگر فایل وجود نداشته باشد و استثناء FileNotFoundError را برمیگرداند که در نتیجه مقدار False را برمیگرداند.

عیب این روش این هست که اگر دسترسی نداشته باشید برای خواندن فایل، برنامه تشخیص میده همچین فایلی وجود نداره، در کل این روش رو پیشنهاد نمیکنم. چرا که استفاده از try ... except ... else گران است(از نظر مصرف پردازنده و حافظه.