پایتون در کل دو حلقه تکرار دارد: for و while

حلقه for در پایتون معادل حلقه‌ی for-each در زبان سی‌پلاس‌پلاس و سی شارپ است.

for var in collection:
[statments]

حلقه for یکبار تمام یک مجموعه را(یک لیست،تیوپل یا دایرکتوری) پیمایش میکند و هر بار مقدار var را برابر با عنصر فعلی در مجموعه قرار میدهد.

برای مثال کد زیر را نگاه کنید:

mylist = [0, 1, 2, 3]
for i in mylist:
i += 1
print("Now I is",i)

خروجی زیر را دارد:

1
2
3
4

این مثال نیز با استفاده از range اعداد 1 تا 10 را مینویسد:

for i in range(1, 11):
print(i)

مطالب مرتبط: