الآن یک صفحه جدید به وبلاگ کرم‌های کامپیوتر به اسم «هدیه بدهید» اضافه شد که از طریق آن میتوانید به نویسنده‌ی مورد نظر خود هدیه بدهید.توجه کنید که هدیه‌ی شما مستقیما و کاملا به نویسنده منتقل می‌شود.

صفحه «هدیه بدهید»