مهلت ارسال پاسخ به چالش تمام شد و این هم کد من برای جواب چالش ترک عملگر ها

using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;

namespace multiplication
{
  //multiplication whithout using any operator (boolean operators (&& || !) are permited).
  //solved by Behnam Simjoo on 2019/05/10
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      while (true)
      {
        Console.Clear();
        Console.Write("a=");
        int a = int.Parse(Console.ReadLine());
        Console.Write("b=");
        int b = int.Parse(Console.ReadLine());
        int res = f(a, b);
        Console.WriteLine($"---------------------\nResult: {res}");
        Console.ReadKey();
      }
    }
    static int f(int a,int b)
    {
      if (a < b) { int t = a; a = b; b = t; } //for more speed
      int temp = a;
      for(int i = 1; i < b; i=Sum(i,1)) //using Sum function in place of ++ operation
        a = Sum(a, temp);
      return a;
    }
    static int Sum (int a,int b)
    {
      bool[] ab = Convert.ToString(a, 2).PadLeft(32, '0').Select(s=>s=='1').ToArray();
      bool[] bb = Convert.ToString(b, 2).PadLeft(32, '0').Select(s=>s=='1').ToArray();
      //converting int to bin string and converting 0 to false and 1 to true
      int carry = 0,result=0;
      do {
        carry = 0;
        result = 0;
        bool[] r = new bool[32];
        List<bool> c = new List<bool>(32);
        r=ab.Select((s, i) => s && bb[i] ? false : (s || bb[i])).ToArray();   //Boolean sum without carry
        c.AddRange(ab.Select((s, i) =>s && bb[i]).ToArray());          //Boolean sum calcuting carry

        // a | b || result of a+b | carry
        //---|---||---------------|------
        // 0 | 0 ||    0    |  0
        // 1 | 0 ||    1    |  0
        // 0 | 1 ||    1    |  0
        // 1 | 1 ||    0    |  1

        //   a=19=00010011|
        //   +      }=> r=00001010 , c=00010001
        //   b=25=00011001|
        //    -----------
        //result=44=00101100
        //shifting c to left
        c.Add(false);
        c.RemoveAt(0);
        // c=00010001 => shift => c=00100010
        ab = c.ToArray();
        bb = r;
        //seting ab = carry and bb = r to continue sum process until carry became zero
        c.Reverse();
        r = r.Reverse().ToArray();
        //reversing boolarrays for BitArray
        Array A = new int[2];
        BitArray res = new BitArray(r);
        res.CopyTo(A, 0);
        BitArray cry = new BitArray(c.ToArray());
        cry.CopyTo(A, 1);
        carry = (int)A.GetValue(1);
        result = (int)A.GetValue(0);
        //converting binary to single integer value
        //then cuntinue process until carry != 0
        //1st next step: r=00001010, c=00100010 => r+c => r=00101000, c=00000100
        //2nd next step: r=00101000, c=00000100 => r+c => r=00101100, c=00000000 => result = 44
      } while (carry != 0);
      return result;
    }
  }
}