این دستور برای نمایش یا ویرایش نوع فایل (file type) استفاده می شود (منظور از نوع آن نیست. به طور مثال ویندوز فایل هایی با پسوند txt. را به عنوان text document می شناسد و آن را توسط notepad باز می کند) 

 
assoc .ext=filetype
 
ext.             پسوند مورد نظر (مثلا test.)
filetype        نوع فایل مورد نظر
 
مثال:
 
assoc .test=my test file
 
 
اگر دستور را بدون هیچ پارامتری وارد کنید تمامی پسوند ها را نمایش می دهد.
 
 !این دستور از جمله دستور های خطرناک است
اگر نوع فایل های سیستمی مانند exe , dll , sys , ... را تغییر دهید مشکلات جبران ناپذیری را بوجود می آورد به همین دلیل در بعضی ویروس ها نیز استفاده می شود.