دو دستور cd و chdir که مخفف دو  کلمه ی (change direction) است به معنی (تغییر آدرس) کمک می کنند تا آدرس اجرا شدن cmd یا برنامه خود را تغییر دهید و می توانید از برنامه ها و فایل های آن محل استفاده کنید و در عین حال از فرمان ها خود cmd نیز استفاده کنید. علاوه بر آن می توانید توسط آن مسیر اجرا را نشان دهد.

cd [/d] [patch]
chdir [/d] [patch]

d/             سویچ تغییر مکان از درایوی به درایو دیگر

patch         آدرس مورد نظر

 

بدون سویچ ها و غیره مکان اجرای فعلی را نمایش می دهد. متغیر  %cd% نیز متغیر غیر قابل نوشتن مکان فعلی است.