واقعیتیه که هست! البته استثناء هایی هم وجود دارند مثل همین بهنام سیمجو